Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia” Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 13.10.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zostało zorganizowane spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci pt. „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Problemy Kontaktu”. Po raz kolejny rodziny zastępcze oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie tematycznym: –...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca doradztwa grupowego „Trening zastępowania agresji” w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Szanowni Państwo  W ramach projektu „Rodzina w Centrum”, ROPS w Toruniu planuje zorganizować dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego doradztwo grupowe, które jest  powiązane z kursem pt. „Trening Zastępowania Agresji”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach...
Czytaj więcej

Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

  Dnia 21 września 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XXXI/169/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 września 2017 r...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie pn.”Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”

Zaproszenie na szkolenie pn. „Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy” Zaproszenie Karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej

Informacja ze spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W dniu 29.08.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji Projektu „RODZINA W CENTRUM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami spotkania były osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przedstawiciele ośrodków pomocy...
Czytaj więcej

Informacja o odbytej konferencji pt. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do14 dzieci”

W dniu 28 czerwca 2016 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu odbyła się Konferencja dotycząca „Rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. Konferencję otworzyły Kierownik PCPR Maria Konkiewicz oraz specjalista ds. pieczy zastępczej Ewelina Michalak, które...
Czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Uchwała Nr XXIX/161/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r...
Czytaj więcej