Pomoc dla osób usamodzielnianych

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1)   przyznaje się pomoc na:

a)  kontynuowanie nauki,

b)  usamodzielnienie,

c)  zagospodarowanie;

2)   udziela się pomocy w uzyskaniu:

a)  odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b)  zatrudnienia.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana na wniosek (składany w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1)   3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2)   roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia (opracowanego przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia – wyznaczonym co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, następnie zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie), określającego w szczególności:

1)   zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;

2)   sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę:

1)   w szkole;

2)   w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3)   w uczelni;

4)   na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

5)   u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc  na usamodzielnienie jest przyznawana na wniosek (składany w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1)   3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2)   roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł (uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku).

Warunkiem przyznania pomocy na usamodzielnienie jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia (opracowanego przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia – wyznaczonym co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, następnie zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie), określającego w szczególności:

1)   zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;

2)   sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc ta może być wypłacona nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia

 

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek (składany się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej), osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1)   3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2)   roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł (uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku).

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo i w formie rzeczowej, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia

Udzielana na wniosek składany w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Podstawa prawna
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.