Rodzina w Centrum 3

 

„RODZINA W CENTRUM 3”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
  • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
  • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  • osób przebywających w pieczy zastępczej;
  • osób opuszczających pieczę zastępczą;
  • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
  • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
  • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

formularz zgłoszeniowy tutaj,

oświadczenie tutaj.