Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

Instytucje na terenie powiatu mogileńskiego służące pomocą osobom doświadczającym przemocy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. (52) 315-27-74
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Mogilnie, ul. Sądowa 21, nr tel. (52) 315-97-50
  • Prokuratura Rejonowa w Mogilnie, ul. Benedyktyńska 5, nr tel. (52) 315-23-34

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy kierowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc. Finansowany jest ze środków rządowych.

Jednym z głównych założeń realizacji programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

  • uświadomienie sprawcom czym jest przemoc,
  • uzyskanie przez nich świadomości własnych zachowań przemoc owych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez nich sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowanie przemocowe,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.

Program korekcyjno- edukacyjny po raz drugi jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. W roku 2008 do udziału w programie zakwalifikowano 10 mężczyzn skazanych przez sąd (wydział karny) z art. 207 kk. Program ukończyło 8. Jeden ze sprawców powinien powtórzyć udział w programie ze względu na małe zaangażowanie i nieobecności. W tym roku program realizowany jest w okresie od października do grudnia dla 10 mężczyzn stosujących przemoc.