Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach

 

Procedura umieszczenia w domu pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach mogą zostać umieszczone kobiety przewlekle psychicznie chore, wymagające całodobowej opieki, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Wykaz dokumentów koniecznych w celu umieszczenia w dps:

  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę,
  • decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemna zgoda na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgoda na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego, lub decyzja organu emerytalno – rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry,
  • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
  • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora.