Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy (kierownicy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny), policjanci z terenu Powiatu Mogileńskiego, pedagodzy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mogilnie, kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, koordynator z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Marcinkowie, psycholog ze Specjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Konferencja składała się z dwóch bloków. W pierwszym prelekcję wygłosiła Pani Joanna Kuta – psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu. Tematem wystąpienie był wpływ sytuacji okołorozwodowej na dziecko w kontekście doświadczeń pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR. W/w omówiła role jakie przyjmuje dziecko w rodzinie, przekazała informacje nt. manipulacji rodzicielskiej, etapach godzenie się z rozwodem i możliwych sposobach pomocy dziecku na każdym z nich. Pani psycholog omówiła także przykłady rodzin, z którymi pracowała w kontekście rozwodu.

Kolejny prelegent omówił zagadnienie alienacji rodzicielskiej w kontekście zadań policji. Pan Dominik Polsakiewicz- Funkcjonariusz KMP w Gdańsku, koordynator procedury Niebieskiej Karty, wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, wyjaśnił czym jest alienacja, jaki ma wpływ na rozwój psychiczny dziecka. Omówił zagadnienie alienacji w polskim prawie i role policji w porwaniach rodzicielskich i w przekazaniu dziecka. Przedstawiła także podejmowane w swojej pracy zawodowej interwencje.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mieli także możliwość obejrzenia filmu o patologicznych zachowaniach w rodzinie.

Kolejny prelegent dr hab. profesor nadzwyczajny Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy CPS omówił profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży- narkotyki, dopalacze- modele wychowania w rodzinie a postawy dzieci wobec substancji psychoaktywnych. W/w wskazywał, że nowe ryzyka trudniej rozpoznać. Rynek zarzucany jest nowymi substancjami, wobec których nie wiadomo jak postępować. Wskazywał cztery nowe zjawiska: modyfikacja starych narkotyków, wzrost wykorzystywanych leków do odurzania się, nowe substancje psychoaktywne, opóźnione działanie. Przybliżył słuchaczom nowe substancje psychoaktywne oraz modele profilaktyki narkotykowej.

Następnie swoje wystąpienie zaprezentowała Pani Agnieszka Taper- socjolog, autorka artykułów naukowych i opracowań edukacyjnych. Przedstawiła wpływ technologii cyfrowych na zaburzenia rozwoju i edukacji dzieci, nowe technologie cyfrowe i treści w sieci (co powinni wiedzieć rodzice), wpływ cyberpobudzenia na emocje, agresję oraz zachowania ryzykowne dziecka i gdy komputerowe od edukacji do destrukcyjnych wzorów. W/w omówiła reakcje mózgu na lawinę informacja, którego źródłem jest internet oraz jego wpływ na spostrzeganie i uczenie się, źródła cyberprzemocy oraz działania profilaktyczne dotyczące internetu.

Ostatni z prelegentów Marcin Bednarczyk – dr nauk społecznych, biegły sądowy, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej – omówił ryzykowne zachowania seksualne, w tym kluczowe obszary ryzykowanych zachowań seksualnych oraz psychospołeczne konsekwencje ryzykowanych zachowań seksualnych i objawy przemocy seksualnej. Zaprezentował także informacje dotyczące groomingu, czyli zjawiska uwodzenia dzieci on-line, typy sprawców uwodzenia dzieci on-line oraz sposoby obrony przed cyberprzemocą.

Treści zawarte w wykładach poruszały nowe, ważne zagadnienia, prezentowały najnowszą wiedzę,
co pozwoliło uczestnikom poszerzyć posiadane informacje, ale i zdobyć zupełnie nowe niezwykle przydatne w trakcie pracy z rodziną zagrożoną. Udział w konferencji pozwolił także na nawiązanie nowych znajomości ze specjalistami.