Turnus rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wynosi: (kwoty ważne do 29 lutego 2024 r.)

  • 1.726 zł – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dziecka w wieku do 16 lat oraz osób niepełnosprawnych w wieku 16 – 24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 1.554 zł – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 1.439 zł – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 1.151 zł – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
  • 2.302 zł – dla osób niepełnosprawnych będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli miesięczny przeciętny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:
  • 3.597 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 4.677 zł w przypadku osoby samotnej.

osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem że: złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON, weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.

Kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz kwoty limitu dochodowego do turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocnicznych, sprzętu rehabilitacyjnego