Kontakt

 

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10

88-300 Mogilno

NIP: 557 155 12 56

REGON: 092519472

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

wtorek 7.30 – 17.00

piątek 7.30 – 14.00

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko
1. Dyrektor , tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl Agnieszka Szulc
2. Starsza księgowa, tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Gabriela Stachowiak
3. Specjalista pracy socjalnej,
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Magdalena Powała
4. Specjalista pracy socjalnej, doradca ds. osób niepełnosprawnych,
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Agnieszka Dobrocka
5. Księgowa, tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Ewelina Gościak
6. Psycholog, tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl Izabella Bobrowska
7. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,                    tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Justyna Antczak
8. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,                    tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Hanna Dobrzyńska
9. Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl
Anna Szaprowska
10. Psycholog,
tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl
Joanna Gałęzewska
11.


12.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,         tel: 52 315 98 97,  mail: koordynator_mogilno@op.pl


Młodsza księgowa                                                     tel: 52 315 90 31, wewn.29, mail: pcprmogilno@op.pl

Ewelina Michalak


Weronika Kopeć

13. Psycholog
tel: 52 315 90 32
                                                   Paulina Mazurek

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez Dyrektora PCPR

 2. został powołany inspektor ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie; tel.: 52-318-03-04;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym w państwie trzecim, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.

 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2011-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Agnieszka Szulc, pcprmogilno@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 315 90 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku dla interesantów możliwy jest wejściem głównym przy ul. Ogrodowej 10, oraz poprzez dwa wejścia od strony parkingu (w tym miejsca (koperty) dla osób z niepełnosprawnościami). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanego podjazdu oraz poręczy od strony wejścia głównego. W przypadku uzasadnionej potrzeby, pracownik może obsłużyć osobę zainteresowaną poza budynkiem. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w jednostce, wysyłając wiadomość na adres e-mail: pcprmogilno@op.pl lub telefonicznie 52 315 9 031. Jednostka dysponuje także następującymi wspierającymi komunikatorami:

 1. strona internetowa: pcp-mogilno.pl
 2. poczta elektroniczna: pcprmogilno@op.pl
 3. faks: 52 315 90 31 wewn. 29

Aplikacje mobilne

nie dotyczy