Kontakt

 

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10

88-300 Mogilno

NIP: 557 155 12 56

REGON: 092519472

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko
1. Kierownik tel: 52 315 90 31 wewn. 45, mail: pcprmogilno@op.pl Maria Konkiewicz
2. Starsza księgowa tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Gabriela Stachowiak
3. Specjalista pracy socjalnej
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Alicja Jackowska
4. Specjalista pracy socjalnej
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl
Magdalena Powała
5. Specjalista pracy socjalnej, doradca ds. osób niepełnosprawnych
tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@.op.pl
Agnieszka Dobrocka
6. Księgowa tel: 52 315 90 31 wewn. 29, mail:pcprmogilno@op.pl Ewelina Gościak
7. Psycholog tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl Izabella Bobrowska
8. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                       tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Justyna Antczak
9. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                        tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl Hanna Dobrzyńska
10. Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel: 52 315 90 32, mail: koordynator_mogilno@op.pl
Anna Szaprowska
11. Psycholog
tel: 52 315 98 95, mail: pcprmogilno@op.pl
Joanna Gałęzewska
12.


13.

Specjalista do spraw rodziny i pieczy zastępczej,         tel: 52 315 98 97,  mail:rodzinawcentrum@op.pl


Pomoc administracyjna                                                    tel: 52 315 90 31, mail: pcprmogilno@op.pl

Ewelina Michalak


Jagoda Małecka

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowane przez Kierownika PCPR

  2. został powołany inspektor ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie; tel.: 52-318-03-04;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym w państwie trzecim, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.

  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.