Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2021

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2021

Tekst programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/#c320918

Kierunki działań i warunki brzegowe programu:

Kierunki działań i warunki brzegowe 2021

 

Moduł I 

terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2021 r.

druki wniosków dostępne są w zakładce pliki do pobrania

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl

Moduł I Obszar A Zadanie 1

likwidacja bariery transportowej – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (ruch)

 

 • maksymalna kwota dofinansowania – 10.000,00 zł, ale siedzisko/fotelik do przewozu osoby niepełnosprawnej maksymalnie 6.000,00 zł
 • udział własny – 15 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • oprzyrządowanie – dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.
 • beneficjent:

*osoba do 16 r.ż. lub znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna osoba mająca dysfunkcję narządu

**ruchu określoną w aktualnym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 05-R, dla 10-N lub 12-C wniosek musi posiadać dodatkowe zaświadczenie lekarskie specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

*wiek do 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar A Zadanie 2

likwidacja bariery transportowej – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (ruch) (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM)

 

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł (2.100,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów dla kat. B, 3.500,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające), 800,00 zł dla pozostałych kosztów: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania)
 • udział własny 25 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • warunkiem uzyskania prawa jazdy jest m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii
 • beneficjent:

*znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna osoba mająca dysfunkcję narządu ruchu **ruchu określoną w aktualnym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 05-R, dla 10-N lub 12-C wniosek musi posiadać dodatkowe zaświadczenie lekarskie specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

*wiek aktywności zawodowej

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

Moduł I Obszar A Zadanie 3

likwidacja bariery transportowej – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (słuch) (z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM)

 

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.800,00 zł (2.100,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów dla kat. B, 3.500,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające), 800,00 zł dla pozostałych kosztów: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania)

500,00 zł dla kosztów usług tłumacza migowego

 • udział własny 25 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • warunkiem uzyskania prawa jazdy jest m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii
 • beneficjent:

*znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna osoba mająca dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego)

*wiek aktywności zawodowej

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar A Zadanie 4

likwidacja bariery transportowej – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (słuch)

 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.000,00 zł
 • udział własny – 15 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • oprzyrządowanie – dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych
 • beneficjent:

* znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna osoba mająca dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę

*wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 1

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (wzrok lub obie kończyny górne)

 • maksymalna kwota dofinansowania:

24.000,00 zł dla osoby niewidomej (z czego 15.000,00 zł na urządzenia brajlowskie)

9.000,00 zł dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku

7.000,00 zł dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych

 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • przedmiot dofinansowania – komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich) – indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji związane z zaspokajaniem potrzeb rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • beneficjent:

*osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. oraz osoby znacznie niepełnosprawne, do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione

NARZĄD WZROKU:

* osoba niewidoma –  dysfunkcja narządu wzroku, gdy *znaczny stopień niepełnosprawności to ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa 0,05 lub pole widzenia jest zwężone do 20 stopni, *osoby do 16 r.ż. to ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa 0,1 lub pole widzenia jest zwężone do 30 stopni POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM OKULISTY

* osoba znacznie niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu wzroku określoną w aktualnym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 04-O, jeśli brak symbolu konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego okulisty potwierdzającego, że ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni

* dla osób w wieku do 16 roku życia zaświadczenie lekarskie okulisty potwierdzające ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równe lub poniżej 0,3 lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni

NARZĄD RUCHU:

 • osoba do 16 r.ż. lub znacznie niepełnosprawna osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych, która potwierdza zaświadczeniem lekarskim wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar B Zadanie 2

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:

4.000,00 zł dla osoby głuchoniewidomej

3.000,00 zł dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu

2.000,00 zł dla pozostałych adresatów programu

(możliwość zwiększenia kwoty w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia)

*dla beneficjentów, którym udzielono wsparcia w ramach Obszaru B

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 3

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (wzrok)

 • maksymalna kwota dofinansowania: 7.500,00 zł
 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • beneficjent:

*osoby umiarkowanie niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione

NARZĄD WZROKU:

* osoba umiarkowanie niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu wzroku określoną w aktualnym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 04-O, jeśli brak symbolu konieczność przedłożenia zaświadczenia lekarskiego okulisty potwierdzającego, że dysfunkcja powoduje obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równe lub poniżej 0,1 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni

 • przedmiot dofinansowania – komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich) – indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji związane z zaspokajaniem potrzeb rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar B Zadanie 4

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (słuch i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy)

 • maksymalna kwota dofinansowania: 4.000,00 zł
 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • beneficjent:

*osoby do 16 r.ż. lub znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione

NARZĄD SŁUCHU:

* osoba do 16 r.ż. lub osoba znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna mająca dysfunkcję narządu słuchu (stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę)

– przedmiot dofinansowania – elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy a także dedykowane oprogramowanie umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne – indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji związane z zaspokajaniem potrzeb rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym potrzeba komunikowania się

– wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora

 • pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 5

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 

 • maksymalna kwota dofinansowania: 1.500,00 zł
 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji
 • beneficjent:

– dla beneficjentów, którym udzielono wsparcia w ramach Zadania 1, 3 lub 4

* osoba do 16 r.ż. lub osoba znacznie niepełnosprawna

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar C Zadanie 1

likwidacja barier w poruszaniu się – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

 • maksymalna kwota dofinansowania 10.000,00 zł (możliwość zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, nie więcej niż 25.000,00 zł),

– zakup adresowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

– obowiązek dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch różnych sprzedawców) dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,

 • 200,00 zł na koszt dojazdu eksperta do beneficjenta lub beneficjenta do eksperta (w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON koszt dojazdu jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, nie wymaga zawarcia umowy dofinansowania)
 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • beneficjent: osoba do 16 r.ż. lub znacznie niepełnosprawna z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, zatrudniona lub pobierająca naukę lub z potwierdzoną opinią eksperta PFRON (rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki), do 18 r.ż. lub w wieku aktywności zawodowej, posiadająca dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

(znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej – porażenia mózgowe, amputacje, choroby neuromięśniowe, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, oceniająca zasadność dofinansowania zakupu wózka pod kątem:

*korzystania z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

*korzystania z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

*istnienia przeciwwskazań do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),

*zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

** zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez NFZ, może być traktowane jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki (każda forma edukacji -prawo oświatowe oraz szkoła wyższa lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar C Zadanie 2

likwidacja barier w poruszaniu się – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalna kwota dofinansowania 3.500,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000,00 zł,
 • beneficjent: osoba do 16 r.ż. lub osoba znacznie niepełnosprawna
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar C Zadanie 3

likwidacja barier w poruszaniu się – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

w zakresie ręki – 12.000,00 zł

przedramienia – 26.000,00 zł

ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 30.000,00 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 18.000,00 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000,00 zł

uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000,00 zł

(możliwość zwiększenia w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV – dla zdolności do pracy wnioskodawcy, zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON)

– obowiązek dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch różnych sprzedawców) dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,

 • 200,00 zł na koszt dojazdu eksperta do beneficjenta lub beneficjenta do eksperta (w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON koszt dojazdu jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, nie wymaga zawarcia umowy dofinansowania)
 • udział własny 10 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • beneficjent: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, której ekspert PFRON wydaje opinię o stabilności procesu chorobowego oraz rokowań uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia, ekspert ustala ocenę zgodności proponowanej do dofinansowania protezy z poziomem jakości wg programu,
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar C Zadanie 4

likwidacja barier w poruszaniu się – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

 • maksymalna kwota dofinansowania, przy amputacji:

w zakresie ręki – 3.600,00 zł

przedramienia – 7.800,00 zł

ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 9.000,00 zł

na poziomie stopy lub podudzia – 5.400,00 zł

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 7.500,00 zł

uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.000,00 zł

 • 200,00 zł na koszt dojazdu eksperta do beneficjenta lub beneficjenta do eksperta (w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON koszt dojazdu jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, nie wymaga zawarcia umowy dofinansowania)
 • udział własny 10 %
 • obowiązek dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch różnych sprzedawców) dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • beneficjent: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, której ekspert PFRON wydaje opinię o stabilności procesu chorobowego oraz rokowań uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia, ekspert ustala ocenę zgodności proponowanej do dofinansowania protezy z poziomem jakości wg programu,
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar C Zadanie 5

likwidacja barier w poruszaniu się – dofinansowanie lub refundacja (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

 • maksymalna kwota dofinansowania: 7.500,00 zł
 • udział własny 25 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • skuter o napędzie elektrycznym: czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy
 • wózek ręczny z oprzyrządowaniem – wózek inwalidzki wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się
 • oprzyrządowanie – przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózki inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się
 • beneficjent: osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r.ż. lub osoba znacznie niepełnosprawna (do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie kończyn dolnych – amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność potwierdzi, że:
  • osoba nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania,
  • zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
  • korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
  • korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
  • nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania,
 • zgoda (pozytywna opinia) lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • pomoc może zostać udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł I Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie lub refundacja (kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku)

 

 • maksymalna kwota dofinansowania 300 zł miesięcznie – koszt opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. Koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole (opłaty potwierdzone dokumentem finansowym wystawionym przez daną placówkę np. opłata stała za pobyt lub wyżywienie czy na Radę Rodziców) a także koszty sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub nianię.
 • udział własny 15 %
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • osoba zależna: dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną formą tego typu opieką w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole, pod opieką dziennego opiekuna lub niani (w przypadku dzieci w wwieku pozwalającym na przyjęcie do żłobka lub przedszkola lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)
 • beneficjent: znacznie lub umiarkowanie niepełnosprawna osoba, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka, aktywna zawodowo pełniąca rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora
 • składanie wniosków do dnia 31.08.2021 r.

 

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • beneficjent: osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • forma nauki: szkoła wyższa, szkoła policealna, kolegium, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi (formy kształcenia na poziomie wyższym: studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)
 • maksymalna kwota dofinansowania:
 • 1000,00 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
 • 1500,00 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla pozostałych wnioskodawców

* dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony:

700,00 zł – przypadki określone przez Realizatora

500,00 zł – dla pobierających naukę poza miejscem zamieszkania

300,00 zł – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

300,00 zł – dla osób pobierających naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów

200,00 zł – dla osób studiujących w przyspieszonym trybie

300,00 zł – dla osoby poszkodowanej w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

300,00 zł – dla osoby korzystającej z usług tłumacza języka migowego

800,00 zł – dla osoby posiadającej podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – po raz pierwszy, pomoc jest jednorazowa

500 zł – gdy osoba w poprzednim semestrze pobierała lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)

Dodatki mają charakter progresywny i motywacyjny, wysokość zależy od postępów w nauce i wynosi:

do 50% – pobieranie nauki na pierwszym roku edukacji w ramach wszystkich form kształcenia, dla form trwających jeden rok do 75%,

do 75% – pobieranie nauki na kolejnym, drugim roku danej formy edukacji,

do 100% – pobieranie nauki w kolejnych latach (od trzeciego) danej formy edukacji, uczestnicy studiów II stopnia i doktoranckich na każdym etapie kształcenia.

Przekazanie dodatku nastąpi po otrzymaniu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza lub po złożeniu zaświadczenia, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje jeśli wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem.

*do 4.000,00 zł dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

*czesne – równowartość kosztów dla jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia (na jednym kierunku), dla czesnego powyżej 4.000,00 zł, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty netto 764,00 zł (netto) na osobę. Jeśli dochód przekracza to czesne oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego wymaga zgody, na zwiększenie, Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii Realizatora lub Oddziału PFRON, gdzie wskazuje się w szczególności:

– proponowaną wysokość,

– uzasadnienie (dotyczące wysokości dofinansowania – atrakcyjność kierunku; wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie),

– średni i najniższy, procentowy udział środków PFRON w dofinansowanych kosztach,

– wysokość limitu środków PFRON w dyspozycji realizatora wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,

– wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.

*połowa czesnego  dla dwóch lub więcej form kształcenia, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty netto 764,00 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, chyba że zatrudniona osoba – wówczas 65%.

Czesne oraz dodatek za przewód doktorski płatny po zawarciu umowy dofinansowania.

 • dofinansowanie może obejmować maksymalnie 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia (łącznie STUDENT, STUDENT II, Aktywny samorząd Moduł II), więcej do czasu ukończenia rozpoczętych form realizowanych zgodnie z planem
 • dofinansowanie wcześniej dofinansowanego semestru należy do kompetencji Realizatora (spowolnienie toku studiów nie jest powtarzaniem semestru), a wypłata dofinansowania jest dozwolona w ramach dopuszczalnej łącznej liczby semestrów/półroczy – może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki danej formy kształcenia i tylko jeżeli powtarzanie następuje z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku) – jeśli wnioskodawca przekroczy limit, tj. po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie nie może korzystać z pomocy z MII (decyzję o kolejnym powtarzaniu podejmuje wówczas Zarząd PFRON). Limit nie dotyczy studiów III stopnia. Dla pozostałych form kształcenia o zwiększeniu limitu decyduje Zarząd PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora zawierającej uzasadnienie, okres trwania nauki, wysokość limitu środków PFRON, wykaz analizowanych dokumentów.
 • dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
 • udział własny dla kosztów czesnego:

*15 % dla zatrudnionych beneficjentów w ramach jednej formy kształcenia

*65 % dla zatrudnionych beneficjentów w ramach dwóch i więcej form kształcenia (warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia)

 • zwolnieni z udziału własnego są wnioskodawcy, których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę
 • środki finansowe udziału własnego nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora oraz przerwa w nauce
 • wnioskodawca, który z przyczyn innych niż zdrowotne, nie uczęszczał na zajęcia objęte planem studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego nie realizował przewodu zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki
 • składanie wniosków: semestr letni od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

semestr zimowy od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,

ul. Ogrodowa 10