Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2024

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2024

Tekst programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Kierunki działań i warunki brzegowe programu:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku

Moduł I 

terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2024 r.

druki wniosków znajdują się w zakładce pliki do pobrania

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl

 

 

Moduł I Obszar A Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (ruch)

 • beneficjent: osoba do 16 roku życia lub osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu (dysfunkcja narządu ruchu stanowi powód wydania orzeczenia, gdy ruch nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. 10-N lub 12-C) wniosek musi zawierać zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń jest dysfunkcja narządu ruchu), posiadacz samochodu
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania: 70.000 zł (ale siedzisko/fotelik do przewozu osoby z niepełnosprawnością 8.000 zł)
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • oprzyrządowanie: dostosowane do indywidualnych potrzeb (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez o.z n. z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie samochodem o.z n. oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, mobilne przedmioty to np. specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy; podnośnik lub najazd, podjazd, rampa, dodatkowe pasy do mocowania wózka inw.
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar A Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (ruch)

 • beneficjent: osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu (dysfunkcja narządu ruchu stanowi powód wydania orzeczenia, gdy ruch nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. 10-N lub 12-C) wniosek musi zawierać zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń jest dysfunkcja narządu ruchu)
 • wiek aktywności zawodowej
 • maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł (w tym dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B 2.310 zł; dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii 3.850 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania – zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) – 880 zł; dla kosztów usług tłumacza migowego 550 zł)
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • warunkiem uzyskania prawa jazdy jest m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM)
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar A Zadanie 3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (słuch)

 • beneficjent: osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (słuch stanowi powód wydania orzeczenia, w efekcie której osoba z niepełnosprawnością komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu, zgodnie z oświadczeniem/zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego)
 • wiek aktywności zawodowej
 • maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł (w tym dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B 2.310 zł; dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii 3.850 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania – zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd w okresie trwania kursu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) – 880 zł; dla kosztów usług tłumacza migowego 550 zł)
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • warunkiem uzyskania prawa jazdy jest m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM)
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar A Zadanie 4

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (słuch)

 • beneficjent: osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu (słuch stanowi powód wydania orzeczenia, gdy powód jest inny to należy stan ubytku słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę), posiadacz samochodu
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania – 4.400 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • oprzyrządowanie: dostosowane do indywidualnych potrzeb wyposażenie, technologie, sprzęty i urządzenia, montowane w samochodzie, inne mobilne sprzęty i urządzenia, technologie i oprogramowanie, które umożliwiają użytkowanie samochodu przez o.z n. z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zwarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (ruch lub wzrok)

 • beneficjent: osoba do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • wzrok: powód wydania orzeczenia, a także:

*gdy nie jest powodem wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale jest zaświadczenie lekarskie specjalisty potwierdzające ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

*gdy zaświadczenie lekarza specjalisty dla osoby w wieku do 16 roku życia potwierdza ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni

*osoba niewidoma 1) znaczny stopień niepełnosprawności – ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym jest równa lub niższa niż 0,05 lub pole widzenia zwężone do 20 stopni, 2) do 16 r.ż. – ostrość wzroku (w korekcji) równa lub niższa niż 0,1 lub pole widzenia zwężone do 30 stopni, 1) i 2) musi wynikać z zaświadczenia lekarza specjalisty

 • kończyny górne: potwierdzenie zaświadczeniem lekarskim specjalisty wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych co najmniej w obrębie przedramienia, a także znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (np. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
 • maksymalna kwota dofinansowania:
  • dla osoby niewidomej 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł)
  • dla pozostałych adresatów w zadaniu 10.000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • sprzęt: komputer stacjonarny lub mobilny lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich) – urządzenia zindywidualizowane i specyficzne dla dysfunkcji-dla potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • maksymalna kwota dofinansowania:
  • dla osoby głuchoniewidomej 4.400 zł
  • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.300 zł
  • dla pozostałych adresatów obszaru 2.200 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

– dla osób, którym udzielono pomocy w ramach Obszaru B

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • udział własny: nie jest wymagany!
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

 

Moduł I Obszar B Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (wzrok)

 • beneficjent: osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku (wzrok powodem wydania orzeczenia, gdy nie potwierdzeniem lekarza specjalisty obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni)
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • sprzęt: komputer stacjonarny lub mobilny lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich) – urządzenia zindywidualizowane i specyficzne dla dysfunkcji-dla potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 4

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (słuch i trudności w komunikowaniu się)

 • beneficjent: osoby do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (słuch stanowi powód wydania orzeczenia, gdy inny powód to stan ubytku słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim specjalisty)
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania: 6.000 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • sprzęt: elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy a także dedykowane oprogramowanie umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon) – zindywidualizowane i specyficzne urządzenia dla potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną, w tym komunikowaniu się
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar B Zadanie 5

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 • beneficjent: osoba do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • dla osób, którym udzielono pomocy w Zadaniu 1, 3 lub 4
 • maksymalna kwota dofinansowania: 1.650 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • przedmiot dofinansowania: koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji, mogą to być również nowsze od tych posiadanych modele: urządzeń (np. smartfon, tablet, skaner, drukarka, router itp. ) lub wersje oprogramowania (opłata subskrycyjna, aktualizacja do nowszej wersji) itp.
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar C Zadanie 1

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • beneficjent: osoby do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (sytuacja kiedy stan zdrowia oraz poziom dysfunkcji narządu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego, brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej (np. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, oceniając zasadność dofinansowania należy brać pod uwagę, czy:

*korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

*korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

*istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),

*zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu o. z n.

– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie

– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

 • maksymalna kwota dofinansowania: 17.600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł
 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta do eksperta PFRON – nie więcej niż 220 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • konieczność dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców, dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania
 • ekspert PFRON potwierdza zasadność zakupu, zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym potwierdzone przez NFZ może być traktowane jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym, również z pomocą opiekuna, wózek poprawia lub utrzymuje wydolność o. z n. ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestnictwa społecznego (w szczególności uczestnictwa w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej)
 • beneficjent niezatrudniony ani nieuczący się zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez NFZ
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • beneficjent: osoba do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • maksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł
 • przedmiot dofinansowania: koszt zakupu akumulatora, akumulatorów, niezbędne naprawy, przeglądy, konserwacja, koszt zakupu dodatkowych elementów lub dodatkowego wyposażenia w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub poprawy stanu technicznego pojazdu lub niezbędnych dla zachowania albo poprawy funkcjonalności pojazdu, sprawności i bezpieczeństwa poruszania się przy pomocy wózka/skutera
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • udział własny: nie jest wymagany!
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar C Zadanie 3

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • beneficjent: osoba ze stopniem niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania:
 • w zakresie ręki – 13.200 zł
 • przedramienia – 28.600 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej

 • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta do eksperta PFRON – nie więcej niż 220 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • konieczność dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców, dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania
 • wniosek beneficjenta, który nie jest zatrudniony, a który już dwukrotnie uzyskał dofinansowanie protezy w ramach tego zadania, nie jest kierowany do opinii eksperta PFRON, który w ramach wcześniejszych wniosków dwukrotnie potwierdził rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie wniosek jest oceniany negatywnie merytorycznie z uwagi na brak efektywności dotychczas udzielonego wsparcia (wyłącznie kwalifikacja na zlecenie NFZ i algorytmu)
 • opinia eksperta PFRON musi dodatkowo zawierać ocenę zgodności proponowanej protezy z poziomem jakości według programu oraz opinię w zakresie:

*stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

*rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

*i jeśli dotyczy – celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar C Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 • beneficjent: osoba ze stopniem niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania (do 30% C3):
 • w zakresie ręki – 3.960 zł
 • przedramienia – 8.580 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł

– refundacja kosztów dojazdu beneficjenta do eksperta PFRON – nie więcej niż 220 zł

 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • konieczność dostarczenia dwóch niezależnych ofert (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców, dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania
 • opinia eksperta PFRON musi dodatkowo zawierać ocenę zgodności proponowanej protezy z poziomem jakości według programu oraz opinię w zakresie:

*stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

*rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

*i jeśli dotyczy – celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku???
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar C Zadanie 5

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • beneficjent: osoba do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (sytuacja kiedy stan zdrowia oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz, brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych (np. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe), stan ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność potwierdzi, że:

*osoba nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się

*zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu o.z n.

*korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu)

*korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn

*nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania

 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • oprzyrządowanie – przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim, gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność o.z n. i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się
 • skuter: czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla o.z n. ruchowo do poruszania się, także z pomocą opiekuna, skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
 • dofinansowanie lub refundacja, ale wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł I Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole – opłaty potwierdzone dokumentem finansowym wystawionym przez placówkę a także koszty sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub nianię)

 • beneficjent: osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 • aktywność zawodowa
 • maksymalna kwota dofinansowania: 330 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
 • udział własny: 10% ceny brutto
 • ! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON
 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora
 • dofinansowanie lub refundacja także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.08.2024 r.

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • beneficjent: osoba ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierająca naukę w szkole wyższej (I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie, szkoły doktorskie) lub w szkole policealnej lub kolegium, a także osoba mająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
 • kwota dofinansowania dotyczy semestru/półrocza objętego dofinansowaniem:
 • czesne – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: do 1.100 zł nauka w szkole policealnej lub kolegium, do 1.650 zł dla pozostałych form nauki

! dodatek może być zwiększony o:

*770 zł w przypadkach, które określi realizator,

*550 zł gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

*330 zł gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,

*330 zł gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach (jeśli dofinansowanie dotyczy także udzielenia pomocy na kolejny kierunek),

*220 zł gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

*330 zł gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

*330 zł gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

*880 zł gdy wnioskodawca złoży wniosek w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW – tylko gdy pierwszy raz (jednorazowa pomoc),

*550 zł gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w tym w systemie hybrydowym)

! dodatek nie przysługuje, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu

! dodatek ma charakter progresywny i motywacyjny i wynosi:

*50% maksymalnej wysokości dodatku gdy odbywa się pobieranie nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

*75% maksymalnej wysokości dodatku, gdy odbywa się pobieranie nauki na kolejnym drugim roku edukacji oraz dla form kształcenia trwających jeden rok,

*do 100% maksymalnej wysokości dodatku, gdy odbywa się pobieranie nauki na kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji a także dla studentów studiów II stopnia i doktorantów szkół doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich na każdym etapie nauki

 • gdy wnioskodawca pobiera naukę w dwóch lub więcej form kształcenia (kierunków studiów), kwota dofinansowania czesnego może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki (jednak powyżej 2.200 zł gdy przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny wynosi wówczas co najmniej 50% kosztów opłaty na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.
 • przekazanie dofinansowania kosztów nauki czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – po zawarciu umowy dofinansowania
 • przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uczęszczaniu na zajęcia objętych planem/programem studiów/nauki
 • ZWIĘKSZENIE DODATKU NIE ZOSTANIE NALICZONE I PRZEKAZANE, JEŚLI WNIOSEK NIE ZOSTAŁ ZŁOŻONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POMOCĄ SYSTEMU Systemie Obsługi Wsparcia
 • zwrot środków – gdy wnioskodawca z przyczyn innych niż niezależnych od wnioskodawcy (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki lub gdy nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • maksymalna pomoc dotyczy 20 semestrów/półroczy nauki (łącznie Aktywny samorząd, STUDENT, STUDENT 2), powyżej tylko do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są realizowane zgodnie z planem i zostały rozpoczęte, gdy limit nie został przekroczony (po opinii Pełnomocnika Zarządu PFRON). Limit nie dotyczy osób, dla których formą kształcenia są szkoły doktoranckie, studia III stopnia, i zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi
 • osoby, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich mogą otrzymać wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
 • udział własny:

10% wartości czesnego dla zatrudnionych wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia

60% wartości czesnego dla zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia – druga i kolejna forma kształcenia

! zwolnienie z udziału własnego 10% dotyczy sytuacji, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę

! środki finansowe stanowiące udział własny nie mogą pochodzić ze środków PFRON

 • wykluczenie z uczestnictwa: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora oraz przerwa w nauce
 • ewentualna refundacja kosztów opłaty czesnego dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia
 • umowa dotycząca refundacji może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek
 • termin składania wniosku: 1.03.-31.03.2024 r. semestr letni
 • termin składania wniosku: 1.09.-10.10.2024 r. semestr zimowy

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,

ul. Ogrodowa 10