Sprzęt rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego dofinansowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli miesięczny przeciętny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:

  • 3.597 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 4.677 zł w przypadku osoby samotnej (kwoty ważne do 29 lutego 2024 r.),

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, o dofinansowanie mogą wnioskować osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadają środków własnych.

Kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz kwoty limitu dochodowego do turnusu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocnicznych, sprzętu rehabilitacyjnego