Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli miesięczny przeciętny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:

3.770 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

4.901 zł w przypadku osoby samotnej (kwoty ważne do 31 maja 2024 r.).

Kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz kwoty limitu dochodowego do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych