Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Dostępne mieszkanie – zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych – podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych – zmiana miejsca zamieszkania – realizacja w latach 2022 – 2025 – zawieranie umów dofinansowania do 31.12.2024 r. lub wyczerpania budżetu – składanie wniosków – tryb ciągły Warunek udziału/weryfikacja wniosku: Beneficjent – osoba z niepełnosprawnością, osoba z niepełnosprawnością...
Czytaj więcej

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacja PFRON z dnia 3 listopada 2020 r. Szanowni Państwo,   w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,...
Czytaj więcej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno w terminie do dnia 30 września 2015 r. Ogłoszenie z dnia 28.08.2015 r...
Czytaj więcej

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2023

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2023 Tekst programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/ Kierunki działań i warunki brzegowe programu:   Kierunki działań i warunki brzegowe 2023 Moduł I  terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2023 r. druki wniosków znajdują się w zakładce pliki do pobrania ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl Moduł I Obszar...
Czytaj więcej

Warsztat terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Na terenie Powiatu Mogileńskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej „RADOSNE SERCA” w Bielicach, 88-330 Gębice, do którego uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych biorących udział w następujących pracowniach: –...
Czytaj więcej

Turnus rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wynosi: (kwoty ważne do 31 sierpnia 2023 r.) 1.710 zł – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dziecka w wieku do 16 lat oraz osób niepełnosprawnych w wieku...
Czytaj więcej

Sprzęt rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego dofinansowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli miesięczny przeciętny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot: 3.562 zł na...
Czytaj więcej

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w...
Czytaj więcej

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami...
Czytaj więcej