Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Dostępne mieszkanie – zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych – podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych – zmiana miejsca zamieszkania – realizacja w latach 2022 – 2025 – zawieranie umów dofinansowania do 31.12.2024 r. lub wyczerpania budżetu – składanie wniosków – tryb ciągły Warunek udziału/weryfikacja wniosku: Beneficjent – osoba z niepełnosprawnością, osoba z niepełnosprawnością…

Czytaj więcej

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

30 stycznia 2024 r. Pan Tomasz Krzesiński Starosta Mogileński wręczył akty powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w której skład weszli: Malendowicz Alicja Małgorzata Źrałka Jańczak Magdalena Czapik Katarzyna Burzyński Jerzy Przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, które są organami opiniodawczo-doradczymi. Do zakresu działania powiatowych rad należy:…

Czytaj więcej

Pilotażowy Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2024

Przedstawione zasady pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dotyczą roku 2024 Tekst programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/ Kierunki działań i warunki brzegowe programu: Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku Moduł I  terminy składania wniosków: 01.03. – 31.08.2024 r. druki wniosków znajdują się w zakładce pliki do pobrania ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA: sow.pfron.org.pl    …

Czytaj więcej

Warsztat terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Na terenie Powiatu Mogileńskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej „RADOSNE SERCA” w Bielicach, 88-330 Gębice, do którego uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych biorących udział w następujących pracowniach: –…

Czytaj więcej

Turnus rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wynosi: (kwoty ważne do 31 maja 2024 r.) 2.262 zł – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dziecka w wieku do 16 lat oraz osób niepełnosprawnych w wieku…

Czytaj więcej

Sprzęt rehabilitacyjny

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego dofinansowania, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli miesięczny przeciętny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot: 3.770 zł na…

Czytaj więcej

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania wynosi: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w…

Czytaj więcej

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami…

Czytaj więcej

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli…

Czytaj więcej

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego…

Czytaj więcej