Rodziny zastępcze

Kontakt: Magdalena Powała, Jagoda Małecka pok. nr 6 tel: 52 588 83 87

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie prowadzi ciągły nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Wszystkich tych, którzy pragnęliby stworzyć dzieciom dom, obdarzyć je miłością, czułością, dać poczucie bezpieczeństwa serdecznie prosimy o kontakt! Informacje: Każde dziecko jest najszczęśliwsze i rozwija się w pełni wtedy, kiedy ma obok siebie kochających rodziców a jego bezpieczną przystanią jest rodzinny dom pełen ciepła i miłości. Niestety często bywa tak, że z różnych przyczyn dorośli nie wywiązują się z obowiązków rodzicielskich. Wówczas dzieci ponoszą najboleśniejsze konsekwencje takiej sytuacji i nie mogą dłużej pozostawać w swoim naturalnym środowisku. Od wielu lat toczy się dyskusja w jaki sposób udzielić pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, tak by w tym niezwykle trudnym dla nich okresie miały poczucie bezpieczeństwa i troski. Zastępcze rodzicielstwo jest odpowiedzią na ten problem. W takiej sytuacji, dzięki ludziom o otwartych sercach, którzy decydują się zostać rodzicami zastępczymi, dzieci te otrzymują nie tylko miejsce gdzie mogą przebywać ale przede wszystkim zostają otoczone miłością, opieką, szacunkiem mają szansę na prawidłowy rozwój i szczęśliwe dzieciństwo. Rodzice zastępczy nie mają za zadania zastąpić rodziców biologicznych, jedynie wspomóc ich w kryzysowej sytuacji, sprawując opiekę nad dziećmi, tak by w przyszłości miały możliwość do nich powrócić.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim spełniającym następujące warunki

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzina zastępcza w pełnieniu swojej funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka, zapewniając dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

– traktują dziecko w sposób sprzyjający poczucie godności i wartości osobowej,

– zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

– zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

– zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

– zaspokajający jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

– zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

– umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione,
 • niezawodowe,
 • zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.

Procedura udzielenia pomocy rodzinie zastępczej:

 • Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu należy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie złożyć wniosek o przyznanie świadczeń dla rodziny zastępczej.
 • Rodzice zastępczy powinni zebrać dokumentację dziecka: akt urodzenia, poświadczenie zameldowanie oraz jeśli dziecko posiada dochód, poświadczenie dochodu.
 • Kierownik PCPR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.

Zapraszamy chętne osoby do zapoznania się z procedurą kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Nr 4/2013 z dnia 01.10.2013 r.

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Zarządzeniem Nr 3/2014 wprowadziło procedurę postępowania w sytuacji wykonania postanowienia sądu rodzinnego dotyczącą umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, procedura dostępna poniżej:

Procedura postępowania PCPR w Mogilnie w sytuacji wykonania postanowienia sądu rodzinnego dotyczącego umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zarządzeniem Nr PC.0101.4.2020 wprowadziło procedurę udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie dotyczących ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, aktualna procedura dostępna poniżej:

Procedura udzielania świadczeń rodzinom zastępczym oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych.

Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 821 z późn.zm.)