Usamodzielnienie

Informacje

Proces usamodzielnienia to długotrwały proces wychowawczy, który ma na celu wejście osoby usamodzielnianej w dorosłe, samodzielne życie w integracji ze środowiskiem. Pomocą mającą na celu usamodzielnienie, mogą być objęte osoby pełnoletnie opuszczające:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji),
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji),
 • specjalny ośrodek wychowawczy (w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji),
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej w przypadku, gdy umieszczenie w w/w placówkach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Dokumenty potrzebne w celu otrzymania pomocy rzeczowej, na usamodzielnienie i kontynuację nauki:

 • wniosek osoby usamodzielnianej o udzielenie pomocy,
 • kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu w placówce,
 • wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia wychowanka,
 • sporządzony program usamodzielnienia,
 • akt urodzenia,
 • zaświadczenie o zameldowaniu wychowanka przed umieszczeniem w placówce,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (w sytuacji ubiegania się o pomoc na kontynuowanie nauki).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum.

Wychowanek w/w placówki po jej opuszczeniu może ubiegać się o pomoc:

 • pieniężną na usamodzielnienie,
 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych , w tym w mieszkaniu chronionym,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej w przypadku, gdy umieszczenie w w/w placówkach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w placówce co najmniej rok.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum.

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.