Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Dostępne mieszkanie

– zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych – podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych

– zmiana miejsca zamieszkania

– realizacja w latach 2022 – 2025

– zawieranie umów dofinansowania do 31.12.2024 r. lub wyczerpania budżetu

– składanie wniosków – tryb ciągły

Warunek udziału/weryfikacja wniosku:

Beneficjent – osoba z niepełnosprawnością, osoba z niepełnosprawnością znacznie niepełnosprawna lub posiadająca orzeczenie równoważne z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka

Oświadczenie + dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero

Oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu (prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

W momencie składania wniosku osoba z niepełnosprawnością nie ma ukończonych 65 lat

Małoletni:  1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego; 2. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie to dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.  Wysokość dofinansowania to różnica pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, ale nie może być większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego

Warunki rozliczenia:

– udokumentowanie różnicy – przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań

– oświadczenie, że nabyte mieszkanie spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta

Inne informacje:

 • Wnioski wyłącznie elektronicznie za pomocą SOW
 • 14 dni informacja dla beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem
 • Złożenie wniosku i realizator: tam, gdzie obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością
 • Składanie wniosku do 31.12.2024 r.
 • W ciągu 180 dni od przekazania pozytywnej informacji o rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia umowę sprzedaży/zakupu/zamiany
 • Umowy przedwstępne oznaczają zawarcie umowy z realizatorem na dofinansowanie różnicy (niezwłocznie, ale mx w ciągu 10 dni kalendarzowych od dołączenia w SOW dokumentacji)
 • Środki przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta na podstawie umowy w terminie 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań
 • Nie uzyskanie dofinansowania = prawo do złożenia kolejnego wniosku w programie

Wysokość max kwoty dofinansowania zostanie opublikowany przez PFRON, z uwzględnieniem:

 • Lokalizacji mieszkania bez barier (w województwie, gminy sąsiadujące z miastem wojewódzkim oraz pozostałe gminy)
 • Aktualnej wartości kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujące w danej lokalizacji, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał, w którym uzyskiwane jest mieszkanie bez barier

Informacja o wysokości max kwoty dofinansowania publikowana będzie do 4 d ni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kwartału, w formie komunikatu na witrynie PFRON

Udział własny – z różnych źródeł, jednak inne niż środki PFRON

Pozytywne rozpatrzenie oznacza:

 • Kompletność wniosku wraz z załącznikami
 • Na dzień złożenia kompletu wniosku lub dzień korekty
 • SOW określa dane i załączniki (orzeczenie, opieka prawna, dokumentacja fotograficzna, zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku)
 • Uzupełnienie wniosku – 14 dni kalendarzowych, oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z beneficjentem i opiekunem prawnym, orzeczenie o niepełnosprawności małoletni)

 

 

Mieszkanie dla Absolwenta

– wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności la beneficjenta

przedmiot dofinansowania – lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, jeśli:

* beneficjent faktycznie tam zamieszkuje

* na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20m2 powierzchni użytkowej

* umowa najmu jest na piśmie (beneficjent=najemca lub jeden z najemców)

* w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony wskazano wysokość czynszu i innych opłat

* czynsz wnoszony jest na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej

– realizacja w latach 2022 – 2026

– zawieranie umów z beneficjentami do 31.12.2023 r., nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu, wnioski do 31.12.2023 r.

– nabór wniosków – tryb ciągły

Beneficjent:

Osoba z niepełnosprawnością o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla 03-L  także o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z zaświadczeniem lekarskim) lub orzeczenia równoważne

– posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

– pena zdolność do czynności prawnych

– oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej

– oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu

Warunki:

 • Max na 36 miesięcy
 • Dofinansowanie ma charakter progresywny:

1 – 12 miesięcy 100% kosztów najmu (zgodnie z lokalizacją)

13 – 24 miesięcy 70% kosztów najmu (zgodnie z lokalizacją)

25 – 36 miesięcy 40% kosztów najmu (zgodnie z lokalizacją)

 • Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu
 • Max wysokość dofinansowania zgodna z indywidualnym kryterium dostępności, która zależy od:

Lokalizacji (miasto wojewódzkie, sąsiadujące gminy, pozostałe gminy)

Aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obowiązujące na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał

Sposobu ruszania się beneficjenta (wózek inwalidzki)

** wózek 38% wartości

** bez pomocy wózka 28% wartości

 • Wysokość obliczana wg wzoru (str. 4 programu)
 • Dla 1 – 12 miesięcy nie musi informować o zmianie lub utracie zatrudnienia
 • Dla 13 – 36 miesięcy oświadczenie o zatrudnieniu, obowiązek poinformowania o zmianie lub utracie zatrudnienia a przerwa w okresie zatrudnienia może trwać max 2 miesiące, gdy brak aktywnego poszukiwania pracy (wtedy max 6 miesięcy). Łączny czas przerw max 6 miesięcy.
 • Zmiana warunków umowy najmu = aneks do umowy dofinansowania

– wnioski wyłącznie elektronicznie za pomocą SOW

– 14 dni na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku

– złożenie wniosku: tam, gdzie obecnie mieszka beneficjent

– weryfikacja wniosków: I etap w 1 miesiącu, II etap w 1 miesiącu, III w 25 miesiącu, od podpisania umowy. Konieczność udokumentowania poniesienia kosztów najmu – potwierdzenie dokumentem przelewu

* I etap – potwierdzenie 5 kryteriów (warunków)

* II etap – potwierdzenie kryteriów dopuszczających (par. 9.2, ust. 5, 6 i 7 programu)

* III etap – potwierdzenie kryteriów dopuszczających (par. 9.2, ust.5, 6 i 7 programu)

– załączniki do wniosku: orzeczenie, kopia dokumentu potwierdzającego status absolwenta, oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej, oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu

– w ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia umowę najmu wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności

– po przedstawieniu umowy najmu zawiera się umowę dofinansowania. Na podstawie umowy środki przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca

– osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo złożenia kolejnego wniosku

– wniosek zawiera prośbę o dofinansowanie 36 miesięcy

– informacja o wysokości miesięcznej max kwoty dofinansowania dostępnej w jednostkach samorządu terytorialnego, publikowana będzie do 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęci kwartału, w formie komunikatu na witrynie PFRON

– decyzja o wysokości dofinansowania jest podejmowana z uwzględnieniem max kwoty dofinansowania obowiązującej na dzień podjęcia decyzji – w powiecie, w którym znajduje się wynajmowane mieszkanie

– realizacja po przedstawieniu umowy najmu

– kontrola 5% umów zawartych w danym roku

A4 sam

DL_sam