Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych składa się w każdym czasie, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli: niepełnosprawność związana z trudnościami w poruszaniu się jest określona w aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu środków finansowych PFRON, dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.