Projekt systemowy Wyrównajmy szanse EFS

Projekt systemowy „Wyrównajmy szanse” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wyrównajmy szanse” w roku 2012

Projekt „Wyrównajmy szanse” w 2012 roku ma przyczynić się do zwiększenia aktywności społeczno – zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Mogileńskiego. Z obserwacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wynika, iż grupami najbardziej potrzebującymi wsparcia są osoby niepełnosprawne i osoby usamodzielniane opuszczające placówki bądź rodziny zastępcze. Wymagają pomocy w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym, zarówno w kontaktach społecznych, jak i przede wszystkim w życiu zawodowym, umożliwającym samodzielność ekonomiczną. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań mobilizujących zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby usamodzielniane do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie aktywności społecznej jak i zawodowej. W zdecydowanej większości są to osoby, które z uwagi na trudny i często osamotniony start w dorosłe życie są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na powielanie negatywnych wzorców funkcjonowania społecznego oraz niską motywacją do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. W większości osoby te nie mają również wsparcia w najbliższych.

Planujemy zatem w roku 2012 objąć wsparciem 22 osoby niepełnosprawne, 8 osób usamodzielnianych oraz 8 osób niepełnosprawnych przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej.

Planujemy, że realizacja naszego projektu wpłynie nie tylko na osoby niepełnosprawne i usamodzielniane, ale również na inne podmioty. Wielokierunkowa pomoc przyczynić się może do wzmocnienia samodzielności, niezależności, zaradności życiowej, do pobudzenia lub zwiększenia aktywności społeczno – zawodowych, podniesienia kompetencji.

Prosimy chętne osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, pokój Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 52 315 90 31.