Kultura, sport, turystyka i rekreacja

Wnioski o dofinansowanie organizacji kultury, sportu, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, wysokość dofinansowania PFRON wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadania, udokumentują posiadanie środków własnych.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji