Rodzina w Centrum 3

  „RODZINA W CENTRUM 3” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł   BENEFICJENCI PROJEKTU Regionalny Ośrodek Polityki…

Read more

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 1)   przyznaje się pomoc na: a)  kontynuowanie nauki, b)  usamodzielnienie, c)  zagospodarowanie; 2)   udziela się pomocy w uzyskaniu: a)  odpowiednich warunków mieszkaniowych, b)  zatrudnienia.   Pomoc na kontynuowanie nauki Pomoc…

Czytaj więcej

Rodziny zastępcze

Informacje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie prowadzi ciągły nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Wszystkich tych, którzy pragnęliby stworzyć dzieciom dom, obdarzyć je miłością, czułością, dać poczucie bezpieczeństwa serdecznie prosimy o kontakt! Informacje: Każde dziecko jest najszczęśliwsze i rozwija się w pełni wtedy, kiedy ma obok siebie kochających rodziców a jego bezpieczną przystanią jest rodzinny…

Czytaj więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. z dniem 01.01.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Zarządzeniem Starosty Mogileńskiego stało się Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.             Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej…

Czytaj więcej