Rodzina w Centrum 3

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Całkowita wartość projektu: 19 330  603,60 zł Dofinansowanie projektu z UE: 16 431 013,06 zł Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2023     CEL PROJEKTU Celem projektu...
Czytaj więcej