Rodzina w Centrum 2

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Mogilnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.