Zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 3” w roku 2023

„RODZINA W CENTRUM 3”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 20 689 680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17 586 228,00 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
 • specjalistyczne poradnictwo logopedyczne,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w tym socjoterapeutyczne,
 • 2 cykle warsztatów dla dzieci „Moje emocje”,
 • superwizja rodzin zastępczych,
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze,
 • diagnoza i terapia dziecka w kierunku FASD.

Wszystkie z powyższych form wsparcia realizowane są w formie stacjonarnej. Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej lub w siedzibie tut. Centrum.

Oświadczenie

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Plakat 1

Plakat 2

 

 

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10,

88 – 300 Mogilno

 

Centrum Wspierania Rodzin – biuro 115 (I piętro)

tel. 600 423 765 lub 52 588 83 89

email: rwc@pcpr-mogilno.pl

 

 

osoba do kontaktu: Krotoszyńska Monika –  specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

 

 

Godziny funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00