Rodzina w Centrum 3

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 19 330  603,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 16 431 013,06 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2023

 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

EFEKTY:

  • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze
  • poprawę relacji w rodzinie
  • równe szanse rozwoju dzieci
  • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
  • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej:

formularz zgłoszeniowy tutaj,

oświadczenie tutaj.