Informacja o programie „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” , który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy . Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

 • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)
 • osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

Projekt zakłada wsparcie w formie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • w klubie dziecięcym w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych.

Informacje na temat projektu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie (ul. Ogrodowa 10, pokój nr 115) oraz na stronie internetowej, na której dostępne są formularze rekrutacyjne:

https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/913-zasady-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-aktywna-mama-aktywny-tata

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniach od 6 do 13 maja 2019 r., które przekaże formularze do jednostki właściwej, jaką jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Bieżące informacje będą również zamieszczane na profilu  http://facebook.com/aktywnamamaaktywnytata.

 

źródło: https://www.rops.torun.pl/aktywna-mama-aktywny-tata/aktualnosci-aktywna-mama-aktywny-tata/883-aktywna-mama-aktywny-tata