Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

 

Dnia 21 września 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego projektu jest adaptacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Marcinkowie wraz z budową wiaty na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Mogileńskiego. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Powiat Mogileński, natomiast podmiotem realizującym projekt – Powiatowe Cent rum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, stanowiące samorządową jednostkę organizacyjną Powiatu Mogileńskiego. W projekcie przewidziano prace budowlane – adaptacyjne w istniejącym budynku mieszkalnym w zakresie zmiany układu konstrukcyjnego budynku, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonania instalacji sanitarnych, elektrycznej, przeciwpożarowej oraz prace budowlane w zakresie budowy wiaty rekreacyjnej jako elementu małej architektury wypoczynkowej. Ponadto, w projekcie przewidziano wyposażenie placówki. Utworzona placówka opiekuńczo-wychowawcza będzie spełniać wszelkie wymogi i standardy określone w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie mogileńskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Cel szczegółowy projektu to dostosowanie istniejącego budynku 1-rodzinnego do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej. Projektowana placówka będzie przeznaczona dla 14 wychowanków. Projekt przyczyni się do wyeliminowania problemu zidentyfikowanego jako niewystarczająca dostępność do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie mogileńskim.

Łączny koszt zadania wynosi 825799,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 539910,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w czerwcu 2018 r.