Informacja o kursach specjalistycznych dla dzieci „MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″ kursy specjalistyczne dla dzieci w wieku 11-13 lat pn.”MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ”. Adresatami kursu są dzieci w wieku 11-13 lat przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko-pomorskiego. Kursy odbywać się będą w...
Czytaj więcej

Informacja o możliwości składaniu wniosków do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie informuje, że od dnia 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godzinach 7.30-14.00 w pok. nr 115 (I piętro) przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIV/88/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Uchwała z dnia 15.11.2019 r...
Czytaj więcej

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu, na których realizację przenosi się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych Uchwała Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 24.10.2019 r...
Czytaj więcej

Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą się zgłaszać do 30 września 2019 r.!!

Starosta Mogileński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Powiatową Radą”. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Rady przysługuje działającym na terenie Powiatu Mogileńskiego organizacjom pozarządowym, fundacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego (powiat, gminy). Kandydatów na członków Powiatowej Rady należy zgłaszać na piśmie do Powiatowego...
Czytaj więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019 r. w Toruniu i jego okolicach. Szkolenia kierowane są do: asystentów rodziny; pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników...
Czytaj więcej