Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019 r. w Toruniu i jego okolicach. Szkolenia kierowane są do: asystentów rodziny; pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników...
Czytaj więcej

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego w Inowrocławiu

Dnia 25.04.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wzięło udział w zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu konferencji pn. „Problemy współczesnej rodziny”. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Udział w niej wzięli pracownicy z Ośrodków Pomocy Społecznej z Mogilna, Strzelna, Jezior Wielkich oraz Dąbrowy...
Czytaj więcej

Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie

Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Marcinkowie, stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, została uroczyście otwarta dnia 16 listopada 2018 r. Placówka ta przeznaczona jest dla 14 wychowanków, a jej powstanie ma przyczynić się do wyeliminowania niewystarczającej dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Powiatu...
Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs efektywnej nauki oraz kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KURSIE SPECJALISTYCZNYM ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO ROPS W TORUNIU PN.  „RODZINA W CENTRUM” Szczegółowe informacje poniżej: zaproszenie_kurs program skierowanie na kurs harmonogram...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

W ramach realizacji projektu pn. „RODZINA W CENTRUM” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w dniu 16.11.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu zorganizowało kolejne spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pt. „Rozwój dziecka i jego zaburzenia” Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej mieli możliwość uczestnictwa...
Czytaj więcej

Informacja o odbytym spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Dnia 13.10.2017 r. w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zostało zorganizowane spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci pt. „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Problemy Kontaktu”. Po raz kolejny rodziny zastępcze oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej mieli możliwość poszerzenia wiedzy oraz wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie tematycznym: –...
Czytaj więcej

Informacja dotycząca doradztwa grupowego „Trening zastępowania agresji” w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

Szanowni Państwo  W ramach projektu „Rodzina w Centrum”, ROPS w Toruniu planuje zorganizować dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego doradztwo grupowe, które jest  powiązane z kursem pt. „Trening Zastępowania Agresji”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach...
Czytaj więcej

Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

  Dnia 21 września 2017 r. Powiat Mogileński podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie pn.”Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”

Zaproszenie na szkolenie pn. „Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy” Zaproszenie Karta zgłoszeniowa...
Czytaj więcej