Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Wyrównajmy szanse”

Dnia 13.12.2011 r. w Restauracji „Józefina” w Mogilnie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt „Wyrównajmy szanse” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którą swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz Powiatu Mogileńskiego, Pan Starosta Tomasz Barczak, Pan Wicestarosta Tadeusz Szymański, Pani Skarbnik Karina Kostyra, Pan Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. Konferencję prowadziła Koordynator projektu Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Pani Maria Konkiewicz. Pracownice socjalne PCPR, Magdalena Powała i Agnieszka Dobrocka, przedstawiły prezentację ukazującą zrealizowane w czwartej już edycji projektu działania. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Powiatu składając wszystkim uczestnikom konferencji życzenia świąteczne.

Łączna wartość tegorocznej edycji projektu „Wyrównajmy szanse” wyniosła 202296,00 zł w tym wysokość dofinansowania 181054,92 zł, a wkład własny wyniósł 21241,08 zł.

W 2011 roku głównym celem projektu „Wyrównajmy szanse” było zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie lub zdobycie kompetencji oraz wzmocnienie motywacji i aktywności uczestników. Został on skierowany do trzech grup osób: 18 osób niepełnosprawnych, 8 osób usamodzielnianych i w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 7 zawodowych rodziców zastępczych i 3 kandydatów na rodziców zastępczych. W ocenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie te właśnie grupy należało wesprzeć. Do projektu zrekrutowano osoby najbardziej zmotywowane i chętne na dokonanie zmian w swoim życiu.

Wśród zaproponowanych osobom niepełnosprawnym form wsparcia były:

  • doradztwo zawodowe
  • trening kompetencji i umiejętnosci społecznych
  • kursy i szkolenia zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników projektu (grafiki komputerowej, florystyki i zdobienia przedmiotów, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, komputerowy z obsługą biura, wózków widłowych, fryzjersko – kosmetyczny, magazyniera – fakturzysty, ABC Przedsiębiorczości, instruktora sportu w piłce nożnej, komputerowy – zakres podstawowy)
  • kurs prawa jazdy kat. B

Osobom usamodzielnianym oprócz form wsparcia wymienionych wyżej, które zostały zaproponowane osobom niepełnosprawnym, zamierzaliśmy pomóc również w inny, niezwykle ważny naszym zdaniem sposób, poprzez stworzenie warunków mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym. Na ten cel zostało zaadaptowane mieszkanie z zasobów Powiatu Mogileńskiego, przy ul. Ogrodowej 10. Mieszkanie zostało dostosowane i kompletnie wyposażone. Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Jego funkcjonowanie umożliwia osobom usamodzielnianym dobry start w samodzielne życie. Od września 2011 r. zamieszkuje tam pierwsza osoba usamodzielniana.

Natomiast w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej wsparciem objęto 7 zawodowych rodziców zastępczych. Grupa ta została objęta działaniami, które zmierzały w szczególności do podniesienia i wzmocnienia ich motywacji do pełnienia powierzonych funkcji. Zaproponowano im formy wsparcia z zakresu poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, terapię psychospołeczną, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Trzem osobom, które brały udział w projekcie zgłaszając swoją chęć do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zaproponowano szkolenie PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja, które z powodzeniem ukończyły.

Niezwykle ważną informacją, jest ta, że spośród uczestników projektu w momencie rekrutacji 14 osób było osobami bezrobotnymi, a w chwili obecnej zatrudnienie pozyskało już 6 spośród nich.

Kolejna, piąta już, edycja projektu „Wyrównajmy szanse” rozpocznie się w 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie serdecznie zaprasza do wzięcia w niej udziału i prosi w tej sprawie o bezpośredni kontakt. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne i osoby usamodzielniane z terenu Powiatu Mogileńskiego.