Projekt „Wsparcie – oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie”

WSPARCIE – OPARCIEM

Projekt „Wsparcie – oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie”

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie w roku 2022 kontynuowało realizację projektu pn. „Wsparcie – oparciem dla dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: Włączenie społeczne, Poddziałanie: Aktywne włączenie społeczne. Projekt kierowany jest do wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie, kadry, psychologa, pedagoga, sprawujących pieczę zastępczą nad wychowankami. Założeniem projektu jest  udzielanie wsparcia zarówno dzieciom jak i ich otoczeniu, a więc wychowawcom Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie. Udzielanie takiego wsparcia jest niezbędne dla każdej z grup, aby pełniona piecza zastępcza była efektywna i skuteczna. Działania zaplanowane w ramach projektu mają na celu korygowanie zachowań niepożądanych przy wskazywaniu alternatywnych rozwiązań, łagodzenie traumatycznych przeżyć dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie. Projekt zakłada poprawę aktywności i kompetencji społecznych poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia dla 12 wychowanków i 8 pracowników POW. Zaplanowane formy wsparcia służyć będą wychowankom w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami oraz w dążeniu do samodzielności.

            W 2022 r. wspierano dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej poprzez zapewnienie terapii psychologicznej uwzględniającej redukcję lęków i przeżyć traumatycznych.

            Ponadto udzielono dzieciom wsparcia w postaci treningu umiejętności społecznych.

            W ramach w/w projektu wychowankowie POW w Marcinkowie mieli możliwość po raz kolejny skorzystania z obozu zapewniającego wsparcie socjoterapeutyczne. Obóz miał miejsce nad morzem w miejscowości Ostrowo.

            Wsparcie skierowane do kadry placówki Opiekuńczo – Wychowawczej obejmowało w 2022 r. szkolenie „Co z tym dzieckiem? – konsekwencje traumy i wzorców przywiązania u dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” oraz dialog motywujący.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 30.06.2023 r.