Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze w Powiecie Mogileńskim

ZACZNIJ OD:

  • rozmowy z najbliższymi – poznaj ich opinię,
  • rozmowy z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,
  • upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki formalne.

 

Warunki formalne, które należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą zawodową:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej – mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie została im zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
  • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się tutaj.

Zapraszamy do kontaktu: (52) 315 90 31