WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata          2014-2020

Źródło finansowania:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

PI 9iv: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,   w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Powiat Mogileński otrzymał na realizację projektu dofinansowanie w kwocie: 216.345,00zł, z czego wydatkował środki w wys. 198.574,75zł, którą przeznaczył na zakup:

  • 67 laptopów (w tym 1 dostosowany do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością) wraz oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem – na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania;
  • środków ochrony indywidualnej (zakup jednorazowych maseczek – 1.730 szt., rękawiczek – 8.650 szt., środków dezynfekcyjnych – 149 l.) – do bezpośredniej walki z epidemią.

Od 12 listopada br. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, rozdysponowują powyższe wyposażenie wśród rodzin zastępczych z terenu powiatu mogileńskiego oraz pracowników i dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Marcinkowie.

Projekt stanowi odpowiedź na obecnie panującą w kraju sytuację epidemiczną oraz zamknięcie placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy oraz środki ochrony indywidualnej, będą stanowiły wzmocnienie rodzin zastępczych i wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w bezpiecznej realizacji zadań wynikających ze zdalnego nauczania i ograniczenie skutkom epidemii.