Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Informacja PFRON z dnia 3 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Oddział kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu przekazuje do wiadomości informacje o zmianach w zakresie Modułu III.
Powyższe zmiany obejmują:
• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,
• wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach Modułu III,
• wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.
 
Zgodnie z powyższymi zamianami zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zmiany te będą widoczne w systemie SOW dla Realizatorów i Wnioskodawców od wtorku 3 listopada br.
Aktualny druk wniosku dostępny jest TUTAJ.

 

Informacja PFRON

Uprzejmie informujemy, że Zarządu PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),
 • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.),
 • wydłużenia do dnia 2 listopada 2020 r. terminu składania przez samorządy do PFRON wniosków o przyznanie refundacji w ramach modułu IV (dotychczas obowiązywał termin 15 września 2020 r.).

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wprowadzenie ww. zmian stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez samorządy powiatowe, które są realizatorami Modułu III programu, a także adresatami Modułu IV przedmiotowego programu. Realizatorzy programu, wskazywali, że dopuszczenie w drugiej połowie lipca bieżącego roku nowych adresatów do programu, a także chęć wprowadzenia do systemu SOW wniosków złożonych papierowo, powoduje konieczność wydłużenia terminu na składanie wniosków do powiatów przez osoby niepełnosprawne oraz odpowiednio zapotrzebowań powiatów na środki finansowe do Oddziałów PFRON.

W związku z podjętą w dniu 3 września 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III programu. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone na poprzednich wersjach formularzy zachowują ważność.

W Systemie SOW wydłużenie terminów naborów będzie dokonane z poziomu PFRON i tym samym nie ma potrzeby, aby Realizatorzy samodzielnie edytowali nabory.

 

Moduł III – pomoc finansowa udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Wysokość pomocy: 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiąc, w każdym z miesięcy wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje: za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Adresaci programu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Pomoc finansowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych,
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
 • pełnoletnimi (18-25 lat) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Terminy składania wniosków: 10.04.2020 – 04.09.2020 r.

Sposób złożenia wniosku: osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie, za pomocą systemu SOW.

Druk wniosku dostępny jest TUTAJ.