Zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2

RODZINA W CENTRUM 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie serdecznie zaprasza osoby przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą do udziału w projekcie partnerskim RODZINA W CENTRUM 2 (RPKP.09.03.02-04-0065/17), realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w projektu dostępne są następujące formy wsparcia:

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychiatryczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno- prawne,

– warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców,

* podczas warsztatów organizowana jest animacja dla dzieci,

– warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,

– warsztaty dla dzieci pt. „Moje emocje”,

– warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

– grupy wsparcia,

– superwizja.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10, p.115 (I piętro)

88-300 Mogilno

tel. 52 315-98-97

e-mail: rodzinawcentrum@op.pl

Dokumentacja do pobrania:

Formularz zgloszeniowy_uczestnika_RWC2

Oswiadczenie uczestnika projektu-RWC2(2)