Realizacja projektu partnerskiego „RODZINA W CENTRUM 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu pn. „Rodzina w Centrum (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że PCPR w Mogilnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychiatryczne,

– specjalistyczne poradnictwo rodzinno- prawne,

– warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców,

* podczas warsztatów organizowana jest animacja dla dzieci,

– warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,

– warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

– grupy wsparcia,

– superwizja.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w projekcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

ul. Ogrodowa 10, p.115 (I piętro)

88-300 Mogilno

tel. 52 315-98-97

e-mail: rodzinawcentrum@op.pl